Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për PhD


Universitetet e institucionet përgjegjëse kanë plotësuar pyetësorin dhe kanë deklaruar që kanë në stafin e tyre 1909 PhD. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 95: PhD në përqindje
Shkarko PDF