Docentët sipas fushave të Manualit Frascati


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin sipas manualit të Fraskatit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 73: Docentët sipas manualit Fraskati në përqindje
Shkarko PDF