Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 41: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF