Profesorët sipas fushave të Manualit Frascati


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore-shkencore sipas manualit të Fraskatit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 50: Profesorët sipas manualit Fraskati në përqindje
Shkarko PDF