Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 86: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF