Pjesëmarrje në Projekte ndërkombëtare


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve në projekte ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 135: Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF