Profesor


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata janë apo jo Profesor dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 33: Profesor në përqindje
Shkarko PDF