Pjesëmarrje në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 39: Pjesëmarrje pjesëmarrjeve si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF