Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për profesorët


Universitetet e institucionet përgjegjëse kanë plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore-shkencore dhe kanë deklaruar që kanë 388 profesorë në stafin e tyre. Shpërndarja sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 49: Profesorët në përqindje
Shkarko PDF