Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 127: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF