Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 35: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) në përqindje
Shkarko PDF