Kapacitetet Njerëzore sipas PHD/Doktor i shkencave


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata kanë kryer studimet PHD/Doktor i shkencave dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 30: PHD/Doktor i shkencave në përqindje
Shkarko PDF