Prof.Ass sipas fushave të Manualit Frascati


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin sipas manualit të Fraskatit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 119: Prof.Ass sipas manualit Fraskati në përqindje
Shkarko PDF