ANËTAR I BORDIT EDITORIAL NË REVISTAVE SHKENCORE (KOMBËTARE & NDËRKOMBËTARE)


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të eksperiencave si anëtar i bordit editorial në revistave shkencore (kombëtare & ndërkombëtare). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 46: Anëtar i bordit editorial në revistave shkencore (kombëtare & ndërkombëtare) në përqindje
Shkarko PDF