Prof.Ass sipas nën fushave të Manualit Frascati


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin sipas nën fushave të Manualit Frascati jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 120: Prof.Ass sipas nën fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF