Stafi akademik sipas gjinisë


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë sipas gjinisë dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 25: Kapacitetet Njerëzore sipas gjinisë
Shkarko PDF