Pjesëmarrje në Projekte ndërkombëtare


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve në projekte ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 44: Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF