Çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor)


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 69: Numri i çmimeve kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor) në përqindje
Shkarko PDF