Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për Prof.Ass


Universitetet e institucionet përgjegjëse kanë plotësuar pyetësorin dhe kanë deklaruar që kanë në stafin e tyre rreth 877 Prof.Ass . Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 118: Prof.Ass në përqindje
Shkarko PDF