Docentët sipas nën fushave të Manualit Frascati


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin sipas nën fushave të Manualit Frascati jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 74: Docentët sipas nën fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF