Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 103: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) në përqindje
Shkarko PDF