Stafi akademik sipas fushave të Manualit Frascati


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore sipas manualit të Fraskatit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 24: Kapacitetet Njerëzore të Kërkimit Shkencor sipas manualit Fraskati në përqindje
Shkarko PDF