Stafi Akademik sipas Institucioneve në përqindje


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore sipas universiteteve jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 23: Stafi Akademik sipas Institucioneve në përqindje
Shkarko PDF