Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 108: Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF