Profesorët sipas gjinisë


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas gjinisë dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 52: Profesorët sipas gjinisë
Shkarko PDF