Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 81: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF