Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 62: Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF