Pjesëmarrje në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 84: Pjesëmarrje pjesëmarrjeve si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF