PhD sipas grupmoshës


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas grupmoshës dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 99: PhD sipas grupmoshës
Shkarko PDF