Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 59: Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF