Monografi shkencore (si autor dhe me bashkëautor) brenda dhe jashtë vendit


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të monografive shkencore (si autor dhe me bashkëautor) brenda dhe jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 34: Monografi shkencore (si autor dhe me bashkëautor) brenda dhe jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF