Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 38: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF