Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)


PhD-të që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 105: Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF