EKSPERIENCA TË MOBILITETIT NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES SHKENCOR


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të eksperiencave të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 45: Eksperienca të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor në përqindje
Shkarko PDF