Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për kapacitetet njerëzore


Universitetet e institucionet përgjegjëse kanë plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore –shkencore për 3,209 staf akademik. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 22: Stafi Akademik në përqindje
Shkarko PDF