Patentat për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit të patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 48: Numri i patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF