Çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkëautor)


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë edhe sipas numrit çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkëautor). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 47: Numri i çmime kombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkëautor) në përqindje
Shkarko PDF