Numri total i institucioneve që janë përgjigjur për docentët


Universitetet e institucionet përgjegjëse kanë plotësuar pyetësorin dhe kanë deklaruar që kanë në stafin e tyre rreth 241 Docentë. Shpërndarja e tyre sipas llojit të institucionit jepet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 72: Docentët në përqindje
Shkarko PDF