Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 132: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF