Docent


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë nëse ata janë apo jo docent dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 31: Docentet në përqindje
Shkarko PDF