Profesorët sipas studimeve universitare


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë sipas viteve që kanë kryer studimet universitare dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 54: Profesorët sipas studimeve universitare në përqindje
Shkarko PDF