Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)


Docentët që ka plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas artikujve në revistat dhe periodikët shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 80: Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) në përqindje
Shkarko PDF