Profesorët sipas nën fushave të Manualit Frascati


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin sipas nën fushave të Manualit Frascati jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 51: Profesorët sipas nën fushave të Manualit Frascati në përqindje
Shkarko PDF