Çmime ndërkombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor)


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të çmimeve ndërkombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 139: Numri i çmimeve ndërkombëtare për punën kërkimore-shkencore (autor dhe me bashkautor) në përqindje
Shkarko PDF