Pjesëmarrje në Projekte Kombëtare


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve në projekte kombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 65: Pjesëmarrje në projekte kombëtare në përqindje
Shkarko PDF