Stafi akademik sipas grupmoshës


Stafi Akademik që ka plotësuar pyetësorin për kapacitetet njerëzore në fushën akademike e kërkimore–shkencore është ndarë sipas grupmoshës dhe të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 26: Kapacitetet Njerëzore sipas grupmoshës
Shkarko PDF