Monografi shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit


Prof.Ass që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të monografive shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 125: Monografi shkencore (si autor dhe me bashkautor) brenda dhe jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF