Pjesëmarrje në Projekte ndërkombëtare


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve në projekte ndërkombëtare. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 66: Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare në përqindje
Shkarko PDF