Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)


Docentët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të pjesëmarrjeve si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca). Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 83: Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) në përqindje
Shkarko PDF