Patentat për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit


Profesorët që kanë plotësuar pyetësorin janë ndarë edhe sipas numrit të patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit. Të dhënat jepen në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku 71: Numri i patentave për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor të regjistruara brenda ose jashtë vendit në përqindje
Shkarko PDF